نام و نام خانوادگی وجیهه رودگلی
سمت
مسئول دفتر
تحصیلات​ کارشناس حسابداری
روزهای حضور​ شنبه الی چهارشنبه
ساعت حضور​ 8 الی 16