نام و نام خانوادگی ملیحه جهانیان​
سمت
روان سنج و مسئول
تحصیلات​ کارشناس ارشد روان سنجی
روزهای حضور​ شنبه - یکشنبه - دوشنبه
ساعت حضور​ 8 الی 18