​نام و نام خانوادگی
علیرضا کندرانی​
سمت​ ​رئیس مرکز
تحصیلات​ کارشناس ارشد روان سنجی
روزهای حضور​ ​شنبه الی چهارشنبه
ساعت حضور​
8 الی 18