ردیف​ نام و نام خانوادگی سمت​ تلفن
​1 علیرضا کندرانی رئیس مرکز​
​88844434
-​
8884443​5 ​​ ​​ ​​ ​
2 ​ملیحه جهانیان کارشناس روان سنجی​
​3 ​وجیهه رودگلی مسئول دفتر​
4 سمیرا ملکی کارشناس مرکز مشاوره​
5 ​علی فراهانی کارشناس مرکز مشاوره​